VŠETKÝM ČLENOM ZDRUŽENIA KATOLÍCKEHO APOŠTOLÁTU

 

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

 Aleluja! Je tu ďalšia udalosť, ktorá si zaslúži obrovskú vďačnosť každého člena a každej spoločnosti Združenia katolíckeho apoštolátu.       

Definitívne schválenie generálneho štatútu je pre nás všetkých veľmi dôležitým historickým momentom. V správach Združenia katolíckeho apoštolátu (ZKA) z mája roku 2008 čítame: S veľkou radosťou a v duchu hlbokej vďačnosti voči Bohu Vás informujeme, že Pápežská rada pre laikov (PCL) definitívne schválila Generálny štatút. Generálny štatút Združenia katolíckeho apoštolátu bol už schválený v roku 2003 „ad experimentum" na päť rokov. Po obšírnej konzultácii s členmi ZKA bol návrh definitívneho textu prehliadnutý, prediskutovaný a schválený Mimoriadnym generálnym zhromaždením v máji roku 2007 a jeho finálna redakcia bola predstavená PCL na definitívne schválenie. Generálny sekretariát ZKA dostal od nej 2. mája list informujúci o definitívnom schválení Štatútu, v ktorom boli obsiahnuté aj malé zmeny a pripomienky ohľadom textu.

 Členovia generálnej koordinačnej rady prerokovali tieto „zmeny a pripomienky" počas svojej každoročnej schôdze, ktorá sa uskutočnila 13.-16. mája 2008 a vniesli ich do generálneho štatútu. Jeho kópia bola v septembri roku 2008 predstavená Pápežskej rade pre laikov a odložená v jej archíve.

 V piatok 7. novembra roku 2008 dekrét o definitívnom schválení Generálneho štatútu ZKA odovzdal predseda Pápežskej rady pre laikov, Jeho Eminencia kardinál Stanislav Rylko počas jednoduchej ceremónie v sídle Pápežskej rady skupine reprezentujúcej členov Združenia KA. Tvorili ju: P. Friedrich Kretz SAC, generálny predstavený SAC a cirkevný asistent ZKA, P. Jeremiah Murphy SAC, generálny sekretár ZKA, s. Serena Cambiaghi CSAC, generálna predstavená Kongregácie sestier katolíckeho apoštolátu, s. Rita-Lore Wicklein SAC, generálna vikárka Kongregácie sestier misionárok katolíckeho apoštolátu, pani Iole Capretti, členka Národnej koordinačnej rady v Taliansku a pani Marina Monacchi zo spoločenstva „Quinta Dimensione". Prítomný bol aj Mons. Miguel A. Delgado, riaditeľ úradu PCL. Definitívne schválenie generálneho štatútu nesie dátum 28. októbra 2008. Takto nastúpil prechod od päťročného obdobia ad experimentum do schválenia štatútu natrvalo. Je to veľký duchovný dar pre nás všetkých!

    

Aký význam má tento proces, toto cirkevné schválenie pre ZKA, dnes a v budúcnosti?

Predovšetkým, schválenie nie je záverečnou etapou nejakého procesu. Pamätám sa, ako jeden z členov po schválení štatútu ad experimentum v roku 2003 povedal: „Svätá stolica sa vyjadrila, záležitosť sa skončila". Toto konštatovanie však nevyjadruje, a ani by nemalo, pravdivú hodnotu dôležitosti a významu tohto historického schválenia Cirkvou. My neoslavujeme skončenie istého procesu. Oslavujeme dar Ducha Svätého, autentický dar nového začiatku, ktorý všetkých vzýva a pozýva na spoluprácu v apoštolskej duchovnej misii Cirkvi. Sme povolaní, aby sme boli od začiatku „communio", otvoreným pre nové spôsoby a formy evanjelizácie, ktoré rozvíja spoluprácu medzi všetkými veriacimi (por. generálny štatút bod 12 a 13). Oslavujeme dar, ktorý má zobudiť v každom členovi novú nádej, spojenú s našou budúcou úlohou v celej všeobecnej Cirkvi; dar a veľmi hodnotné nadchnutie Ducha Svätého, ktorý nám nedáva na výber (por. 2 Kor 5, 14) a ktorý má v nás vzbudiť nový entuziazmus, ten istý, ktorý som mohol okúsiť v tomto roku v Sydney v Austrálii počas Svetového stretnutia mladých. Bolo pre mňa radostným prekvapením stretnúť počas každodenných katechéz, v skupinách hovoriacich po anglicky, mladých ľudí z Austrálie, Belize, Kanady, Indie, Írska, RPA a z USA, fascinovaných Združením katolíckeho apoštolátu. Bola to veľká manifestácia entuziazmu voči našej zodpovednosti vnútri Cirkvi!

 Významný je aj stály prameň informácií a iniciatív pochádzajúcich z Generálneho sekretariátu ZKA. A tak, napríklad, všetci sme v posledných týždňoch dostali niekoľko dôležitých dokumentov, objasňujúcich podrobné záležitosti ZKA. Dňa 2. októbra vyšiel dokument Duchovný profil Združenia katolíckeho apoštolátu, text bohatý na biblické odkazy, týkajúci sa duchovnej a apoštolskej charakteristiky ZKA. Ďalší dokument: Smernice Generálnej koordinačnej rady ZKA, obsahujúci praktické a technické regulácie, týkajúce sa jej fungovania, bol zaslaný 30. októbra. Iné vedúce a vysvetľujúce dokumenty sa pripravujú. Významné bolo, v minulom roku, rozhodnutie Inštitútu Pallottiho o organizovaní stretnutí spojených s Rokom sv. Pavla, pre Cirkev veľmi dôležitým. Prednášky prehĺbili poznatky o používaní textov Apoštola národov v listoch sv. Vincenta Pallottiho. Všetky tieto iniciatívy nabádajú na reflexiu, obnovujú náš každodenný život charizmou, oživujúc jej dynamickú vernosť, ktorá sa nemôže obmedzovať rutinou.

 Po druhé, oficiálne schválenie Cirkvou je pozitívnym uznaním zrealizovania odkazu II. vatikánskeho koncilu a Mimoriadnej Generálnej kapituly SAC z roku 1968-69. Druhý vatikánsky koncil vyzval všetky inštitúty zasväteného života na návrat ku koreňom, čiže k duchu a cieľom zakladateľa (por. Ecclesiae Sanctae, 12). Tento proces sa pre našu pallotínsku spoločnosť prejavil ako „zložitý", pretože naše dejiny ukazujú, že sme museli prejsť cez mnoho kríz identity. V celých našich dejinách sme viedli živé diskusie, týkajúce sa centralizácie a moci ohľadom charizmy, s napätím, a dokonca aj s rozdelením. Verím, že vďaka ustanoveniu a oficiálnemu schváleniu Združenia katolíckeho apoštolátu Svätou stolicou sa naša „verejná spoločnosť veriacich" určite teší z väčšej jednoty dnes, než v akomkoľvek období svojich dejín.

 Odporučenie Cirkvi, týkajúce sa obnovy a prispôsobenia zasväteného života, dané rehoľným inštitútom, nebolo pre nich ľahko realizovateľné. Zložitosť tejto obnovy si môžeme uvedomiť z príhovoru na XII. mimoriadnej Generálnej kapitule SAC. Bol „prorocký" v tom zmysle, že kapitulárni otcovia nekládli dôraz na podrobnú diskusiu nad tohoročnou obnovou, ale vypracovali isté podstatné zásady obnovy a vyzvali, aby sa dali našej obnove autentické korene, vyzvali na konkrétnu praxis. Formulácia ich úmyslov je veľmi zaujímavá: Za života Zakladateľa všeobecné riadenie Diela spravoval on sám, potom prví členovia Spoločnosti katolíckeho apoštolátu; taký stav zotrval až do dnešného dňa. Či sa on aj do budúcnosti bude môcť a má zachovať, nie je záležitosťou takou súrnou, ak berieme do úvahy dnešné okolnosti. Generálna kapitula dáva, teda, provinciám a régiám možnosť vyskúšať si isté formy organizácie a riadenia, primerané k podmienkam, aby sa vo vhodnom čase našli všeobecné riešenia (Dokumenty XII. mimoriadnej generálnej kapituly, kap. 5, bod 14).

 Po prvom prečítaní tohto úryvku by sme mohli mať pocit, že kapitulárni otcovia by chceli obísť problém a dať ho vyriešiť iným. No neskorší vývoj udalostí ukázal, že toto ich stanovisko sa prejavilo ako prorocké, pretože povzbudilo k rôznym tvorivým iniciatívam. To ďalej viedlo k využitiu „koordinácie" a „spolupráce", ako náradia s veľkým duchovným a apoštolským potenciálom. Pokračovanie našej histórie sa uskutočnilo pred našimi očami.

 Budúcnosť zrodí nové výzvy a nové ťažkosti, dávajúc nám tým príležitosť na lepšie využitie spomínanej duchovnej spolupráce, aby sa odhalila Božia vôľa, a nie naša. Duchovným prameňom, ktorý dáva život a dynamiku tejto svätej spolupráci, je večeradlo, čiže združenie všetkých okolo Márie, Kráľovnej apoštolov, aby sa rozjímalo nad jej apoštolskou otázkou: „Ako sa to stane?" (Lk 1, 34). Je to jednoduchá otázka, ktorá nemá v sebe žiadnu pochybnosť. Cesta, ktorú nám vytyčuje Boh, je hneď vedľa a odhaľujeme ju našou vytrvalosťou. „Aké bude Združenie dnes a zajtra?" Nech to bude otázka v nás vždy prítomná, v každej konkrétnej situácii nášho života a nášho apoštolátu.

 Na záver chceme úprimne poďakovať Vám všetkým za spoluprácu a solidaritu, ktoré charakterizovali našu službu a pôsobenie v predošlých rokoch. Modlime sa, aby sa rozvíjali aj v budúcnosti. Prosme aj Máriu, Kráľovnú apoštolov, aby orodovala za nás u svojho Syna Ježiša Krista, za Cirkev a najmä za všetkých členov Združenia katolíckeho apoštolátu, aby všetci, začínajúc od nás, sa mohli stať vernými správcami získaných darov.

S bratskou oddanosťou Pánovi

 

+ Seamus Freeman SAC                                             P. Jeremiah Murphy SAC

            predseda                                                              generálny tajomník

 

                                       

                                               

21. novembra 2008 Na sviatok Obetovania Najsvätejšej Panny Márie