Modlitby cez deň

Zvelebovanie Najsvätejšej sviatosti

P. Náš Pán, Ježiš Kristus, je prítomný medzi nami vo Sviatosti Eucharistie. Vo svojej nekonečnej láske túži, aby v nás trval jeho život, preto hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom".
Vzdajme mu naše zvelebenie a vďakyvzdanie.

P. Modlime sa. Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti si nám zanechal pamiatku svojho umučenia
a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou
a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ  a kraľuješ na veky vekov.

V. Amen.

Spytovanie svedomia

P. Pamätajme, že náš svätý Zakladateľ nám dal ako základnú regulu život nášho Pána, Ježiša Krista,
ktorého máme nasledovať v spoločnom živote a v našom apoštoláte. Preto si spytujme svedomie.

     (Chvíľa ticha)

Vďakyvzdanie

P. Večný Otče!

V. V zjednotení s Máriou * ti ako poďakovanie obetujeme Krv Ježiša Krista, * ako keby si nám už udelil milosti verného nasledovania * ukrytého a verejného života Ježiša Krista, * až do obetovania sa na kríži: * na tvoju väčšiu slávu a na posvätenie nás, aj našich bratov a sestier.

Anjel Pána

P. Anjel Pána zvestoval Panne Márii.

V. A ona počala z Ducha Svätého.

     Zdravas' Mária...

P. Hľa, služobnica Pána.

V. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

     Zdravas' Mária...

P. A slovo sa telom stalo.

V. A prebývalo medzi nami.

     Zdravas' Mária...

P. Oroduj za nás svätá Božia rodička.

V. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

P. Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom;
prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

Modlitba ku Kráľovnej apoštolov

P. Nepoškvrnená Bohorodička, Kráľovná apoštolov!

V. Vieme, že prikázanie lásky a povolanie k nasledovaniu Ježiša Krista * v Spoločnosti katolíckeho apoštolátu * nás pobáda k spolupráci v spásonosnom posolstve Cirkvi.

P. Vedomí vlastnej slabosti, zverujeme tvojmu orodovaniu obnovu nášho života aj apoštolátu.

V. Veríme, že ty, ktorá si našou Matkou, * nám vďaka Božiemu milosrdenstvu  a vďaka nekonečným zásluhám Ježiša Krista * vyprosíš silu Ducha Svätého, * ako si ju vyprosila spoločenstvu Apoštolov * zhromaždených na modlitbe vo Večeradle.

P. Preto si s dôverou v tvoje mocné orodovanie od tejto chvíle dávame predsavzatie, že budeme využívať naše schopnosti, vedomosti, dočasné dobrá, zdravie, choroby, ťažkosti i všetky prirodzené
a nadprirodzené dary pre väčšiu chválu Boha a spásu všetkých ľudí.

V. Chceme sa zasvätiť najmä podporovaniu diel Katolíckeho apoštolátu, * ktoré vedú k oživeniu viery
a rozpaľovaniu lásky medzi veriacimi *  a privádzajú ľudí k jednote vo viere v Krista.

P. A keď nebudeme tomu môcť slúžiť inými prostriedkami, neprestaneme sa modliť, aby nastalo
jedno stádo a jeden Pastier.

V. Preto veríme, * že vo večnosti budeme mať podie.* na ovocí apoštolátu Ježiša Krista. Amen.

 

Modlitba za zosnulých

P. Za zosnulých spolubratov, príbuzných a dobrodincov:

 

Žalm 130

 

Z hlbín volám k tebe, Pane; *

Pane, počuj môj hlas.

     Nakloň svoj sluch *

     k mojej úpenlivej prosbe.

Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, *

Pane, kto obstojí?

     Ale ty si milostivý *

     a my ti chceme v bázni slúžiť.

Spolieham sa na teba, Pane, *

moja duša sa spolieha na tvoje slovo;

moja duša očakáva Pána *

     väčšmi ako strážcovia dennicu.

Väčšmi ako strážcovia dennicu *

nech očakáva Izrael Pána.

   Lebo u Pána je milosrdenstvo *

     a hojné vykúpenie.

On sám vykúpi Izraela *

zo všetkých jeho neprávostí.

     Sláva Otcu i Synu *

     i Duchu Svätému.

Ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz i vždycky *

i na veky vekov. Amen.