PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS 1563/08/S-61/A-71

  

DEKRÉT

 

Začiatky Združenia katolíckeho apoštolátu siahajú až k 9. januáru roku 1835. V ten deň sa z Božieho nadchnutia rozhodol sv. Vincent Pallotti (1795-1850) založiť dielo, vďaka ktorému by mohli mať všetci členovia Božieho ľudu účasť na evanjelizačnej misii Cirkvi. Sv. Vincent Pallotti bol preniknutý myšlienkou, že všetci pokrstení - odpovedajúc na „nové prikázanie" lásky (por. Jn 15, 12-15), sú povolaní k činnej snahe o spásu blížneho tak, ako o vlastnú spásu; okrem toho bol presvedčený, že osobné apoštolské iniciatívy by boli viac účinné, keby sa uskutočňovali v združenej forme a boli nasmerované na spoločnú misiu života s Evanjeliom a jeho ohlasovanie.

 Od samého začiatku Združenie katolíckeho apoštolátu zjednocovalo rôzne spoločenstvá veriacich každého stavu - laikov, duchovných a rehoľné osoby - ktoré chceli formovať vlastné povolanie podľa apoštolských ideálov zakladateľa. Účasť na tej istej charizme ráta s nevyhnutnosťou rozlišovania a súčasne vzájomného doplňovania sa rôznych stavov v cirkevnom communio.

 Ako čítame v prvom článku generálneho štatútu: „Združenie katolíckeho apoštolátu (ZKA: Unio Apostolatus Catholici), ako dar Ducha Svätého, je communio veriacich, ktorí, združení s Bohom i medzi sebou, žijúc podľa charizmy sv. Vincenta Pallottiho, podnecujú spoluzodpovednosť všetkých pokrstených za oživovanie viery, rozpaľovanie lásky v Cirkvi a vo svete, a za privádzanie všetkých k jednote v Kristovi."

 V dejinách celej histórie dostalo Združenie katolíckeho apoštolátu rôzne svedectvá uznania od cirkevných inštitúcií. Dokumentom zo dňa 4. apríla 1835 udelil vtedajší rímsky vikár, kardinál Carlo Odescalchi  svoje požehnanie členom novozaloženého nábožného Združenia katolíckeho apoštolátu. Nasledovne dňa 11. júla toho istého roku pápež Gregor XVI. udelil tejto spoločnosti „tisíce požehnaní" (por. San Vincenzo Pallotti, Opere Complete, IV, s. 3 a 9; Wybór Pism, I, s. 37 [9] a 57 [71]).

V homílii v rímskom Kostole San Salvatore in Onda dňa 22. januára 1986 Jeho Svätosť Ján Pavol II. ozrejmil podstatné body charizmy, ktorú dostal sv. Vincent Pallotti. Svätý Otec, pozerajúc sa do budúcnosti, pri tejto príležitosti povedal: „Trvajte verne naďalej vo vašom zaangažovaní sa pre účinné uskutočňovanie toho, čo v prorockom duchu predpovedal Vincent Pallotti a čo autoritatívne schválil II. vatikánsky koncil, aby všetci kresťania boli autentickými apoštolmi Krista v Cirkvi a vo svete!" (Insegnamenti di Giovanni Paolo II., 9/1 [1986], s. 1899; por. Papieże o św. Wincentym Pallottim, Warszawa, 1989, s. 91).

 Ekumenický II. vatikánsky koncil, ako aj pokoncilové Magistérium kládli veľký dôraz na združovacie formy účasti na živote Cirkvi, preukazujúc im hlbokú úctu (por. Dekrét o apoštoláte laikov Apostolicam actuositatem, 18, 19 a 21; Posynodálna apoštolská adhortácia Christifideles laici, 29).

 Ján Pavol II. na začiatku nového tisícročia napísal v tom istom duchu, že „veľmi dôležitým pre communio je záväzok podporovania rôznych foriem združovania sa, tak tradičných, ako aj novších cirkevných hnutí, pretože oni dávajú Cirkvi život, ktorý je Božím darom a prejavom pravdivej ,jari Ducha´" (Apoštolský list Novo Millennio ineunte, 46).     

V zmysle toho, čo bolo vyššie napísané: 

  • - po uplynutí päťročného obdobia od schválenia ad experimentum Generálneho štatútu Združenia katolíckeho apoštolátu (por. Dekrét Pápežskej rady pre laikov z28. októbra 2003);
  • - berúc do úvahy žiadosť, adresovanú dikastérii Jeho Excelenciou P. Séamusom Freemanom SAC, biskupom Ossory, ako aj veľadôstojným P. Jeremiahom Murphym SAC, ktorí sú predsedom agenerálnym sekretárom Združenia katolíckeho apoštolátu, ktorej obsahom je prosba odefinitívne schválenie spomínaného štatútu;
  • - uznávajúc účelnosť definitívneho schválenia Generálneho štatútu Združenia katolíckeho apoštolátu;
  • - akceptujúc zmeny vnesené vtexte generálneho štatútu.
  • - na základe obsahu článkov 131-134 Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus oRímskej kúrii akánonu 312, §1, 1° Kódexu kánonického práva, Pápežská rada pre laikov:
  • 1) schvaľuje erigovanie Združenia katolíckeho apoštolátu ako medzinárodnej verejnej spoločnosti veriacich spápežským právom, správnickou osobou, podľa normy zahrnutej vkán. 298-320 a327-329 Kódexu kánonického práva;
  • 2) definitívne schvaľuje generálny štatút vnáležitej hodnovernej prítomnej forme s dnešným dátumom, ktorého kópia bola uschovaná varchíve dikastérie.

 

Vatikán dňa 28. októbra 2008, Sviatok apoštolov Šimona a Júdy Tadeáša

 

kard. Stanisław Ryłko             +Josef Clemens

                    predseda                             sekretár