POVAHA, MISIA A SPIRITUALITA 

1. POVAHA

 •1. Združenie katolíckeho apoštolátu (ZKA: Unio Apostolatus Catholici), ako dar Ducha Svätého, je communio veriacich, ktorí, združení s Bohom i medzi sebou, žijúc podľa charizmy sv. Vincenta Pallottiho, podnecujú spoluzodpovednosť všetkých pokrstených za oživovanie viery, za rozpaľovanie lásky v Cirkvi a vo svete, a za privádzanie všetkých k jednote v Kristovi.

 •2. Prameňom, začiatkom a majstrom každej apoštolskej činnosti je pre členov Združenia Ježiš Kristus, Apoštol večného Otca (por. Hebr 3, 1).

 •3. Patrónkou združenia, ako aj dokonalým vzorom duchovného a apoštolského života je Blahoslavená Panna Mária, Kráľovná apoštolov.

 •4. Duchovné centrum Združenia sa nachádza pri Kostole San Salvatore in Onda v Ríme, kde sú uschované relikvie sv. Vincenta Pallottiho.

 •5. Generálny predstavený Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, ako priamy nástupca zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho, je zárukou vernosti pallotínskej charizme.

 •6. Rôznorodé druhy osobného povolania, ako aj rôzne štýly života, angažovanie sa a služby v Združení nachádzajú svoju jednotu v charizme diela, v tom istom duchu, v tej istej misii a v communio členov, spôsobom opísaným v tomto štatúte. Všetkým sa ukazuje Duch pre (spoločné) dobro (1Kor 12, 7).

 •7. Tá istá dôstojnosť členov Združenia má svoj prameň vo všeobecnej podobe Stvoriteľovi, ako aj vo všeobecnom kňazstve Božieho ľudu. Prejavuje sa v rôznorodosti povolaní, na svetský život, zasvätený život a na sviatostné kňazstvo, tak so sebou spätých, že každé napomáha ostatným v bdelom trvaní, v ustavičnom raste a  realizácii svojej zvláštnej služby.

 •8. Združenie katolíckeho apoštolátu je medzinárodnou verejnou spoločnosťou veriacich všetkých stavov a povolaní (por. CIC, kán. 298-320 a 327-329), ustanovené Svätou stolicou a riadiace sa normami Kódexu kánonického práva, ako aj článkami tohto štatútu.

 •9. Sídlo Združenia sa nachádza pri Generálnom dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu v Ríme.

 •10. Tento štatút obsahuje všeobecné normy, týkajúce sa života a pôsobenia celého Združenia, bez akéhokoľvek narušovania vnútorných predpisov spoločností, ktoré doň patria (por. článok 34-37 a 40), so zachovaním predpisu článku 73.

 •11. Generálny predstavený Spoločnosti katolíckeho apoštolátu je mocou práva cirkevným asistentom Združenia v súlade s ustanovením kán. 317 § 1 CIC.

V prípade jeho zvolenia za generálneho vedúceho koordinačnej rady Združenia, Generálna rada Spoločnosti katolíckeho apoštolátu navrhne Pápežskej rade pre laikov iného kandidáta na vyššie uvedený post.

Cirkevný asistent, v rámci teritoriálnej kompetencie každej národnej koordinačnej rady, vymenuje, v súlade s jej návrhom a so súhlasom generálnej koordinačnej rady, zodpovednú osobu, ktorá v úzkej spolupráci so spomenutými radami a asistentom sa stará o úvodnú a permanentnú pallotínsku formáciu členov Združenia.

 

2. MISIA

 •12. Združenie katolíckeho apoštolátu má podiel na misii Cirkvi, ktorej cieľom je oživovanie viery, vedomia apoštolského povolania, ako aj rozpaľovanie lásky medzi všetkými členmi Božieho ľudu, aby sa čoraz viac zjednocovali v úlohe šírenia lásky, a aby sa čo najrýchlejšie stali jedným stádom pod vedením jedného pastiera (por. Jn 10, 16). Aj preto Združenie, v spoločenstve s príslušnými pastiermi, sa stará o spoluprácu medzi všetkými veriacimi v duchu otvorenosti pre nové formy evanjelizácie.

 •13. Kvôli realizácii tejto misie sa Združenie, ako duchovná a apoštolská spoločnosť, otvorená pre všetkých členov Božieho ľudu, čiže pre veriacich laikov, duchovných a zasvätené osoby, stará, aby si všetci uvedomili svoje charizmy a oživuje ich. Združenie túži žiť tajomstvom Cirkvi ako communio všetkých veriacich v ich ozajstnej dôstojnosti[14].

 •14. Združenie chce medzi všetkými katolíkmi:

 • a) oživovať vieru, nádej alásku, získané ako dar pri sviatosti krstu;
 • b) zapaľovať túžbu po svätosti vlastnej i iných;
 • c) vzbudzovať vedomie, že Boh im zveril misiu, ako aj podporovať ich pripravenosť aschopnosť naspoluprácu vapoštoláte;
 • d) šíriť apoštolskú spiritualitu, ktorá je naším dedičstvom;
 • e) napomáhať angažovanie premisie ad gentes.

 15. Združenie chce so všetkými kresťanmi:

 • a) vyprosovať Božie požehnanie pre evanjelizáciu modlitbou, obetou adobrými dielami;
 • b) pomáhať ľuďom votváraní sa svetlu viery apre spasiteľskú moc Krista;
 • c) pričiňovať sa kvzrastu čoraz plnšej jednoty;
 • d) pripravovať, podľa možností, čo najviac osôb schopných apripravených na spoločnú činnosť ako hlásateľov Evanjelia vslužbe nekonečnej Láske;
 • e) hlásať kresťanské posolstvo spásy tým, ktorí oňom ešte nepočuli;
 • f) snažiť sa oprostriedky potrebné na apoštolskú činnosť.

 16. Združenie chce so všetkými ľuďmi dobrej vôle, živými obrazmi Boha, ktorý je Láskou (por. Gn 1, 26):

 • a) deliť sa láskou;
 • b) chrániť hodnoty ľudského života arodiny;
 • c) pomáhať iným vich potrebách;
 • d) angažovať sa pre spravodlivosť, solidaritu, mier astarostlivosť oudržiavanie stvoriteľského diela;
 • e) napomáhaťmedzináboženskému dialógu;
 • f) pričiňovať sa ouskutočňovanie preferenčnej opcie (prednostného práva) pre chudobných ľudí aľudí zokraju spoločnosti[25] pomocou potláčania príčin ich úbohosti.

 

3. SPIRITUALITA

 •17.  Láska prežívaná tak, ako ju opisuje sv. apoštol Pavol (por. 1Kor 13, 4-7; 2Kor 5, 14), predstavuje základné pravidlo Združenia. A preto „všetci majú byť stále povzbudení pravdivým duchom čo najdokonalejšej lásky".

 •18. Združenie je vštepené do dynamiky milosrdnej lásky Najsvätejšej Trojice. Boh dáva človekovi a všetkým stvoreniam samého seba, aby všetkých a všetko zmieril so sebou a takýmto spôsobom doviedol celé ľudstvo a každé stvorenie k spáse a dokonalosti v Kristovi (por. Ef 1, 10; Kol 1, 20). Podobne, ako sv. Vincent Pallotti, členovia Združenia sú celým srdcom otvorení pre pôsobenie nekonečnej Božej lásky v nich (por. Mk 12, 30). Oddávajú samých seba službe a plneniu Božej vôle, ktorá sa im, predovšetkým, ukazuje vo sv. Písme, v náuke Cirkvi a  znakoch času.

 •19.  Špecifická spiritualita Združenia sa prejavuje v nasledovaní Krista, apoštola Večného Otca. Žijúc v duchu viery a lásky zotrvávajú členovia Združenia s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Kristom, prítomným medzi nimi (por. Mt 18, 20); snažia sa nasledovať jeho lásku voči Otcovi i voči všetkým ľuďom a chcú v dnešnom svete čo najdokonalejšie uskutočňovať jeho životný štýl a apoštolát.

 •20. V jednote s Máriou, Kráľovnou apoštolov, sa členovia Združenia angažujú v príprave cesty pre Krista v ľudských srdciach. Spolu s Máriou - ako vo Večeradle - sa zjednocujú na modlitbe vyprosujúcej moc Ducha Svätého (Sk 1, 13-14), aby ich urobil schopnými prijímať a obetovať takú lásku, ktorá všetko obnovuje (por. Ž 104, 30).

 •21. Sv. Vincent Pallotti založil Združenie pre to, aby slúžilo Cirkvi, ktorá pokračuje v Kristovej misii na zemi a je znakom aj nástrojom všeobecnej jednoty, ktorú Boh dovedie k plnosti. Preto sa členovia Združenia usilujú o zotrvanie v communio s pápežom a biskupmi.

 •22. Členovia Združenia žijú v jednote, ktorá má svoj prameň v evanjeliovej láske a - kdekoľvek sa nachádzajú - tvoria skupiny oživované apoštolským duchom, ktoré sú otvorené pre spoluprácu medzi sebou a so všetkými (por. Jn 13, 34-35; 15, 12; 17, 21).

 •23. Kvôli zotrvávaniu v communio s Bohom a medzi sebou, ako aj kvôli jej prehlbovaniu, podľa príkladu sv. Vincenta Pallottiho, členovia združenia:

 • a) študujú, rozjímajú ariadia sa Svätým písmom, ako prameňom inšpirácie, pre vlastný život;
 • b) kladú slávenie Eucharistie do centra svojho života;
 • c) modlia sa individuálne aj spoločne;
 • d) navzájom sa delia so skúsenosťami života aviery;
 • e) prežívajú zmierenie ako cestu neprestajného obracania sa.

 

24. Členovia Združenia, vedomí si toho, že všetci sú povolaní pre svätosť a apoštolát, a že existuje mnoho spôsobov a stupňov odpovedí na Božie volanie, čerpajú z modlitby silu na:

 • a) život spiritualitou spoločenstva;
 • b) otvorenosť na dialóg;
 • c) spoločnú prácu so všetkými ľuďmi dobrej vôle;
 • d) dôveru Bohu, ktorý - aj keď sa zdá, že ľudská námaha zlyhala - dokáže v každej situácii všetko premeniť na dobro;
 • e) prežívanie skúšok aťažkostí každodenného života vduchu viery, kvôli zjednocovaniu sa sveľkonočným tajomstvom Krista.