Ranné modlitby

 

 

Úvod

P.      Pane, nauč nás modliť sa.

V.      V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Výzva k oslave Boha za jeho lásku

P.      Zvelebujme a oslavujme Pána so všetkým stvorením:

P.      Chváľte Pána všetky národy, * oslavujte ho, všetci ľudia;

V.      lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám, * a pravda Pánova trvá naveky. (Ž 117)

P.      Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

V.      Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, * i na veky vekov. Amen.

 

K Najsvätejšej Trojici

P.      Ó, Najsvätejšia Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý!

V.      Zvelebujeme ťa a vzdávame ti vďaky * za všetky dobrodenia, ktoré nám boli preukázané počas celého nášho života * a hlavne za milosť dnešného dňa.

P.      Buď zvelebený, jediný pravdivý Bože: Otec, Syn a Duch Svätý.

V.      Najsvätejšia Trojica, * prostredníctvom Márie, * Kráľovnej apoštolov, * ti obetujeme myšlienky, slová, skutky i utrpenie dnešného dňa.

P.      Obnovujeme si túžbu po zdokonalení našej lásky, aby naša komunita zjednotená v láske Otca,
milosti Syna a jednote Ducha Svätého bola úplne odovzdaná dielam Katolíckeho apoštolátu.

V.      Prosíme ťa, pomáhaj pápežovi M., * s ktorým sa zjednocujeme v modlitbe za katolícku Cirkev, *
za všetkých kresťanov, * za bratov iných vyznaní, * za neveriacich a za všetky národy zeme.

P.      Zverujeme tvojej nekonečnej láske našu Spoločnosť: jednotlivých spolubratov, komunity, régie
a provincie, i všetkých, ktorí patria do Združenia katolíckeho apoštolátu.

V.      Bdej nad biskupmi, * kňazmi, * sestrami a bratmi i nad všetkými, * ktorí sa ti zasvätili.

P.      Požehnávaj našim príbuzným, priateľom, dobrodincom a tým, ktorí sa odovzdali do našich modlitieb.

V.      Vo svojom nekonečnom milosrdenstve udeľ milosť návratu k tebe tým, * ktorí sa vzdialili od tvojej lásky, * a daruj večný život vo svojom kráľovstve našim zosnulým spolubratom, * príbuzným a všetkým veriacim.

Anjel Pána

P.      Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho verí, neumrel,
ale mal večný život. S úctou si spomíname na tajomstvo vtelenia Slova a pozdravujeme Máriu, Matku Spasiteľa.

P.      Anjel Pána zvestoval Panne Márii.

V.      A ona počala z Ducha Svätého.                     Zdravas' Mária...

P.      Hľa, služobnica Pána.

V.      Nech sa mi stane podľa tvojho slova.          Zdravas' Mária...

P.      A slovo sa telom stalo.

V.      A prebývalo medzi nami.                                Zdravas' Mária...

P.      Oroduj za nás svätá Božia Rodička.

V.      Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

P.      Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba k Anjelovi Strážcovi

V.      Anjel Boží, strážca môj, * Boh ma zveril tebe. * Tak osvecuj, * stráž, riaď a veď ma dnes. Amen.

Apoštolská modlitba sv. Vincenta Pallottiho

P.    Večný Otče, ty chceš, aby boli všetci spasení.

V.   Tvoje milosrdenstvo je veľké. * Daj, * aby ťa poznali a milovali všetci ľudia.

P.    S hlbokou vierou v Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie prosíme:

V.   Pošli, Pane, robotníkov na tvoju žatvu, * a zľutuj sa nad tvojím ľudom.

P.    Večné Slovo, Spasiteľ celého stvorenia,  priveď všetkých k sebe.

V.   Pre nich si bol poslušný až na smrť na kríži.

P.    Vzhliadni na zásluhy tvojej Matky a všetkých anjelov a svätých, ktorí za nás orodujú.

V.   Pošli, Pane, robotníkov na tvoju žatvu, * a zľutuj sa nad tvojím ľudom.

P.    Duchu Svätý, Bože, skrze nekonečné zásluhy nášho Pána, Ježiša Krista,

V.   rozpáľ v srdciach všetkých svoju horúcu a nekonečnú lásku, * aby bolo jedno stádo a jeden Pastier *
a aby všetci mohli oslavovať v nebi tvoje Božské milosrdenstvo.

P.    Kráľovná apoštolov a všetci anjeli a svätí, proste Pána žatvy.

V.   Aby poslal robotníkov na svoju žatvu * a zmiloval sa nad svojím ľudom, * aby sa všetci zjednotení
s ním i s Otcom i s Duchom Svätým, * mohli naveky radovať. Amen.

Záver

P.    Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás zachová vernými vo svojej službe.

V.   Len Jemu nech je česť a sláva * po všetky veky vekov. Amen.