Ponuka duchovného programu - Centrum Božieho Milosrdenstva, Spišská Nová Ves

16-18. XI. 2018
Duchovné cvičenia pre dospelých: Téma: "Spoločenský život v milosrdenstve - spravodlivosť"
Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

07-09. XII. 2018
Duchovné cvičenia pre dospelých: Téma: "Milosrdenstvo v manželstve a v rodine - tajomstvá"
Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

09.-11. 11. 2018
Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: „Ten, kto slúži, kraľuje."
Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

29.11.-2.12.2018 Anonymné DC spojené s modlitbou uzdravenia a oslobodenia po potrate. Exercitátor: P. Artur Cierlicki, SAC
11.-13.01. 2019 Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: „Ten, kto slúži, kraľuje."
Exercitátor: P. Peter Lasota SAC
14.III. – 17.III.2019 Duchovné cvičenia Lectio Divina: „Pôstne zamyslenia" Exercitátori: P. Artur Cierlicki SAC a P. Peter Klubert SAC,

Kontakt: boziemilosrdenstvo@centrum.sk, tel: 0918 950 124

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ako rozpoznať Božiu vôľu, akým spôsobom odhaliť svoje povolanie?

Si mladý a ukrývaš v sebe mnoho plánov a snov, veľa očakávaní a túžob. V tom všetkom pôsobí Boh. On má veľký a krásny plán s tebou. On milujúci Otec chce tvoje dobro a tvojim šťastím bude odhalenie toho, čo pre teba pripravil Stvoriteľ. Ako rozpoznať Božiu vôľu, akým spôsobom odhaliť svoje povolanie? Ako započuť hlas Boha, skrze ktorý sa dozvieš, čo máš robiť vo svojom živote, aby život nebol len prázdnou existenciou? Aby si našiel odpovede na tieto otázky pozývame do Centra Božieho Milosrdenstva (pallotíni) v Spišskej Novej Vsi.

Kontakt: e-mail: info@mojepovolanie.sk, mobil: 0944 339 697,  P. Adam Walczuk SAC

 

SAC


---------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pallotínske centrum Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej VsiCentrum Bozieho milosrdenstva

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pallotíni - Spoločnosť katolíckeho apoštolátu

Sme spoločnosť kňazov a bratov. Názov pallottíni vznikol od priezviska nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.

 

Pallotti bol diecéznym kňazom, ktorý žil v XIX storočí /1795-1850/, v Ríme. Ako kňaz bol známy z veľkej horlivosti: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí to, že sa u neho spovedali nie len jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli.

Delegatura SAC

 

9. januára v 1835 roku, pri slúžení sv. Omše, Pallotti dostal milosť nadchnutia od Boha, aby založil Zjednotenie Katolíckeho apoštolátu. Ono malo spojiť všetkých ľudí - kňazov aj laikov, v rôznom stave, remesle a odbore, ktorí by spoločne zjednotení hlásali Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci sme apoštolmi, krst nás do toho zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium. Je to naše povolanie ako kresťanov, ale je to aj radostné povolanie lebo - ako opakoval Pallotti za sv. Pavlom - Kristova láska nás ženie. Láska Krista nás poháňa a motivuje, nedá pokoj a inšpiruje k tomu, aby sa radostne hovorilo o Bohu tam, kde žijeme. Robte všetko pomocou modlitby a činu, aby svet mohol poznať a milovať Krista - hovoril Pallotti.

Na Slovensku šírime úctu k Božiemu Milosrdenstvu, vydávame časopisy: Apoštol Božieho Milosrdenstva a Echo z misií a inných kontinentov, vedieme duchovné cvičenia o Božiom Milosrdenstve vo farnostiach ako aj v našom kláštore v Hronskom Beňadiku a Spisskej Novej Vsi, zaoberáme sa mládežou (Oáza, miništranti), vydávame knihy, pomáhame misiám, pracujeme vo farnostiach -  Smižany, Predajná, Hronský Beňadik, Michalovce, staráme sa o kostol Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi a kostol sv. Beňadika, v ktorom sú relikvie Najsvätejšiej Krvi v Hronskom Beňadiku.


BM Jednou z najdôležitejších predstáv Vincenta Pallottiho bola predstava apoštolátu. Chápal ju ako „obnovovanie viery a roznecovanie lásky u všetkých členov Božieho ľudu, ako aj šírenie viery a lásky na celom svete". Apoštolát je zaangažovanie sa do Božích vecí, starosť o šírenie Božieho kráľovstva, výrazom zodpovednosti za blížneho. Vincent Pallotti propagoval myšlienku, že apoštolát nemá by uzavretý do kruhu duchovných. Vrátil predstave apoštolátu jeho pôvodné poslanie a zastával misijné povolanie všetkých veriacich. Bol si vedomý, že iniciatíva jednotlivých ľudí bude účinnejšia, keď sa zjednotí a nasmeruje na spoločný ciel. Preto založil Združenie katolíckeho apoštolátu, dávajúc mu za úlohu budiť vo všetkých katolíkoch hlboké vedomie ich apoštolského povolania a oživovať v nich lásku, aby ju doviedli do plnšieho rozkvetu. Združenie katolíckeho apoštolátu bolo schválené 4. apríla 1835 kardinálom vikárom Karolom Odescalchim, a potom osobitným úradným listom pápeža Gregora XVI., podpísaným 11. júla toho istého roku. Členovia Združenia prijímajú ideály svätého za svoje vlastné a rozhodujú sa oživovať vieru a lásku medzi katolíkmi, budiť v nich hlboké presvedčenie o ich osobnom povolaní k apoštolátu a pobáda ich k realizácii tohto povolania. Pričiňujú sa tiež o posilnenie jednoty medzi katolíkmi a povzbudzujú ich k zjednoteniu svojich apoštolských podujatí v Cirkvi, aby tak bolo jej posolstvo čoraz účinnejšie.

Podporujú jednotu a solidaritu medzi všetkými kresťanmi. Oddávajú sa odovzdávaniu spasiteľnej zvesti tým, ktorí ju ešte nepoznajú a snažia sa o to, aby sa medzi všetkými kresťanmi udržiaval živý záujem o misie. Okrem toho zahŕňa ich apoštolát aj charitatívno-spoločenskú prácu, uskutočňovanú prinášaním pomoci druhým a pomáhaním všetkým, aby mohli žiť v súlade s požiadavkami ľudskej dôstojnosti, v spravodlivosti a pokoji. Usilujú sa nielen o prostriedky, ktoré sú k tomu nutné, ale tiež vyprosujú pre jeho realizáciu Božie požehnanie skrze modlitbu, obetu a dobré skutky.