Svätyňa Božieho Milosrdenstva v Spisskej Novej Vsi

V sobotu 18. apríla 2009 otec biskup František Tondra konsekroval oltár a Kostol Božieho Milosrdentsva vo farnosti Smižany, na sídlisku západ v Spišskej Novej Vsi. Keďže ide o pútnicke miesto, ktoré navštevuje stále viac veriacich, otec biskup ustanovil túto svätyňu za diecéznu Svätyňu Božieho Milosrdenstva. Duchovní otcovia Pallotíni, pôsobiaci v tejto farnosti sa budú každý deň o 15:00 v tejto svätyni modliť spolu s veriacimi Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Nedeľné sväté omše 9.00

 

10.30 - detská, 
15.30
19.00

Sväté omše vo všedné dni 15.30
18.30  

Iné bohoslužby a pobožnosti * pondelok - nedeľa:
15.00 - pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu 
* utorok - streda:
16.00 - polhodinová adorácia Sviatosti  Oltárnej  
a vysluhovanie sviatosti zmierenia
* štvrtok:
16.00 - 19.00 - Vyloženie Sviatosti Oltárnej 
a vysluhovanie sviatosti zmierenia
* od 1. - 9. každého mesiaca:
15.30 - sväté omše za ctiteľov Božieho Milosrdenstva 
a našich dobrodincov