Večerné modlitby

 

P. Príď, Duchu Svätý!

V. Naplň srdcia tvojich veriacich * a zapáľ v nich oheň tvojej lásky.

P. Modlime sa. Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

 

Poďakovanie

P. Ďakujme Pánu Bohu za všetko dobro, ktoré sme od neho dostali a hlavne za milosť povolania.

     (Chvíľa ticha)

 

Spytovanie svedomia

P. Urobme si spytovanie svedomia.

     (Chvíľa ticha)

 

Pamäť na smrť

P. Prosme Boha o zotrvanie v jeho láske až do smrti.

     (Chvíľa ticha)

Prosby

P. Ráč, Pane, v túto noc

V. zachovať nás bez hriechu.

P. Nech je vždy s nami tvoje milosrdenstvo.

V. Ako dúfame v teba.

P. Zmiluj sa nad nami, Pane.

V. Zmiluj sa nad nami.

P. Pane, ty si naša nádej.

V. Nebudeme zahanbení naveky.

P. Modlime sa za našich spolubratov a za členov Združenia.

V. Ochraňuj, Pane, všetkých, * najmä chorých, trpiacich, starších * a tých, ktorým je obzvlášť ťažko.

P. Modlime sa za našich dobrodincov.

V. Pane, ráč odmeniť večným životom tých, * ktorí nám preukazujú dobro pre tvoje meno.

P. Modlime sa za zosnulých spolubratov, členov Združenia a všetkých zosnulých veriacich.

V. Vzbuď ich k životu v sláve zosnulých, * ktorých si vykúpil tvojou najdrahšou Krvou.

Modlitba za Spoločnosť

P. Najláskavejšia Panna Mária, Matka milosrdenstva, Kráľovná apoštolov a svätých, naša nádej
a naša Orodovníčka.

V. Svojimi milosrdnými očami vzhliadni na našu najmenšiu Spoločnosť, * ktorá ti patrila
od počiatku: * opatruj ju dnes aj v budúcnosti * a daruj jej mnoho povolaní.

P. Nech sa riadi čistotou, chudobou, poslušnosťou, duchom modlitby, spoločenstvom dobier a službou
v Kristovej láske.

V. Ráč ju ochraňovať od každého zla, * hlavne od každej, ba aj najmenšej nevľúdnosti. * O to ťa prosíme, Mária, Pomocníčka naša a naša nádej.

P. Vypros nám to všetko u tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý s Otcom i s Duchom Svätým žije
a kraľuje na veky vekov.

V. Amen.

 

Ku svätému Jozefovi

P. Pamätaj na nás, svätý Jozef, a svojou hodnotnou modlitbou sa prihováraj za nás u Ježiša Krista.

V. Vypros nám aj milosť u tvojej panenskej snúbenice, Kristovej Matky.

 

Ku svätému Zakladateľovi

P. Svätý náš otec Vincent, teba si Boh vyvolil, aby si založil a rozširoval v Cirkvi laický apoštolát. Prihováraj sa za nás pred Božou tvárou.

V. Modli sa aj za tých, ktorí sú nadšení tvojimi ideálmi, * najmä láskou k Bohu a k blížnemu, * aby vo všetkom hľadali Božiu slávu, zničenie hriechu a spásu duší.

Požehnanie

P. Prosíme ťa, Bože, navštív náš príbytok a vzdiaľ od nás úklady nepriateľa; nech v ňom prebývajú tvoji svätí anjeli, nech nás chránia v pokoji a tvoje požehnanie nech je stále s nami. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

Predstavený alebo jeho zástupca:

-    Boh je láska; a kto ostáva v láske, ten ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Skrze nekonečné Božie milosrdenstvo, skrze zásluhy nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, na príhovor blahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej apoštolov, nášho svätého otca Vincenta, ako aj všetkých anjelov a svätých: nech na nás
a na všetkých našich bratov a sestry zostúpi požehnanie všemohúceho Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého a ostane vždy s nami.

V. Amen

-    Pokoj a požehnanie všemohúceho Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na nás
a zostane vždy s nami.

V. Amen.