VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRÍSLUŠNOSTI

 •25. Členovia Združenia, oživovaní charizmou sv. Vincenta Pallottiho, sa vedome angažujú v realizácii všeobecného apoštolátu Cirkvi na každom mieste, za použitia všetkých primeraných prostriedkov a v spolupráci so všetkými ľuďmi dobrej vôle.

 •26.  Aby niekto mohol byť členom Združenia, vyžaduje sa:

 • a) život vedený vsúlade so zásadami katolíckej viery, žijúc vlastným krstom, ako duchovným aapoštolským povolaním;
 • b) šíriť vieru alásku, ako aj ducha communio aspolupráca vslužbe lokálnej Cirkvi, primerane kvlastnej životnej situácii;
 • c) poznanie osoby adiela sv. Vincenta Pallottiho, ako aj riadenie sa jeho spiritualitou;
 • d) formovanie sa vduchu, ktorý oživuje Združenie (por. článok 17-24, 41 a45);
 • e) účasť naživote aapoštoláte Združenia, primerane kvlastnému stavu aosobným možnostiam;
 • f) skončenie osemnásteho roku života;
 • g) formálne prijatie, ktorým sa dostáva úloha realizácie charizmy Združenia, ktorú Cirkev urobila svojou vlastnou.

 Pre osoby, ktoré ešte nemajú osemnásť rokov, vyplýva pre národné koordinačné rady povinnosť naplánovať vhodné etapy formácie pred formálnym prijatím do Združenia katolíckeho apoštolátu.

 •27.  Sú dva spôsoby, ako sa môže niekto stať členom Združenia: ako individuálna osoba (por. článok 31-33) alebo vďaka príslušnosti do jednej zo spoločností Združenia (por. článok 34-37).

 •28.  Prijatie do Združenia katolíckeho apoštolátu si vyžaduje primeranú formáciu v súlade s odporúčaním tohto štatútu (por. článok 41-45).

•29.  Všetci členovia Združenia sa zúčastňujú na každoročnom obrade obnovenia aktu apoštolského angažovania sa (por. článok 32) v deň, ktorý určí národná koordinačná rada.

 •30.  Rešpektujúc normy Katolíckej cirkvi sa na duchu, živote a iniciatívach Združenia môžu, ako spolupracovníci, zúčastňovať:

 • a) kresťania (por. článok 53-54);
 • b) vyznávači iných náboženstiev (por. článok 55);
 • c) iní ľudia dobrej vôle (por. článok 56).

 

INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA

 •31.  Individuálni členovia sú osobami, ktoré boli národnou koordinačnou radou formálne prijaté do Združenia, a ktoré nepatria do žiadneho spoločenstva Združenia.

 •32.  Formálne prijatie zahŕňa v sebe zloženie zvláštneho aktu angažovania sa vo všeobecnom apoštoláte Združenia (por. článok 25). Text, ktorý má obsahovať, definuje generálna koordinačná rada. Prijatie má byť zapísané v národnom archíve a dané na vedomie generálnej koordinačnej rade.

•33.  Pre účasť na živote a apoštoláte Združenia, ako aj kvôli starostlivosti o vlastný rozvoj duchovného života a osobnej formácie individuálni členovia spolupracujú s najbližšou lokálnou koordinačnou radou. Pre realizovanie týchto cieľov sa môžu aj združovať.

 

ČLENOVIA SPOLOČENSTIEV PRATRIACICH DO ZDRUŽENIA

•34.  Spoločnosti Združenia sú tie, ktoré založil sv. Vincent Pallotti (por. článok 35) alebo boli doň prijaté neskôr (por. článok 36-37).

 •35.  Sv. Vincent Pallotti založil v Združení a preň:

 • - Spoločnosť katolíckeho apoštolátu,
 • - Kongregáciu sestier katolíckeho apoštolátu,
 • - Kongregáciu sestier misionárok katolíckeho apoštolátu.

Členovia týchto spoločností, ktoré tvoria integrálnu časť Združenia, majú za úlohu zaistiť jednotu a apoštolskú účinnosť celého Združenia.

 •36.  V súlade s normami, regulujúcimi život Združenia, boli doň v minulosti agregované iné spoločnosti, konštituované neskôr, inšpirované zvláštnym spôsobom - pallotínskou charizmou.

Členovia týchto spoločností sa úplne, alebo na koľko im to status a životná kondícia dovoľujú, zasväcujú realizácii úloh Združenia.

 •37.  Spoločenstvá, ktoré vznikli z pallotínskej inšpirácie, alebo tie, ktoré sa v neskoršej etape svojho vývinu stotožnili s duchom a poslaním sv. Vincenta Pallotiho, môžu byť prijaté do Združenia generálnou koordinačnou radou, ak sú na pápežskom práve, alebo majú medzinárodný charakter (por. článok 78f), alebo v ostatných prípadoch aj národnou koordinačnou radou (por. článok 72). Vykonané prijatie treba dať na vedomie Pápežskej rade pre laikov (por. článok 72 a 78f). Prijatie nemení právnu prirodzenosť spoločnosti (CIC, kán. 215, 298-329, 573-746), a členovia majú účasť na apoštoláte Združenia.

 •38.  Osoby, ktoré sa pridajú k jednej zo spoločností už patriacich do Združenia (por. článok 34), v súlade s predpismi vlastnej spoločnosti, sú mocou práva prijaté do Združenia.

 •39.  Do spoločností Združenia môžu byť prijaté len tie osoby, ktoré spĺňajú podmienky na vstup (por. článok 26).

Spoločnosti Združenia majú povinnosť informovať národné koordinačné rady o prijímaní nových členov.

 •40.  Všetky spoločnosti Združenia sú autonómne a ich členovia podliehajú ustanoveniam vlastných spoločností, zachovávajúc vždy nariadenia tohto štatútu (por. článok 10).