Združenie katolíckeho apoštolátu

Jednou z najdôležitejších predstáv Vincenta Pallottiho bola predstava apoštolátu. Chápal ju ako „obnovovanie viery a roznecovanie lásky u všetkých členov Božieho ľudu, ako aj šírenie viery a lásky na celom svete“. Apoštolát je zaangažovanie sa do Božích vecí, starosť o šírenie Božieho kráľovstva, výrazom zodpovednosti za blížneho. Vincent Pallotti propagoval myšlienku, že apoštolát nemá by uzavretý do kruhu duchovných. Vrátil predstave apoštolátu jeho pôvodné poslanie a zastával misijné povolanie všetkých veriacich. Bol si vedomý, že iniciatíva jednotlivých ľudí bude účinnejšia, keď sa zjednotí a nasmeruje na spoločný ciel. Preto založil Združenie katolíckeho apoštolátu, dávajúc mu za úlohu budiť vo všetkých katolíkoch hlboké vedomie ich apoštolského povolania a oživovať v nich lásku, aby ju doviedli do plnšieho rozkvetu. Združenie katolíckeho apoštolátu bolo schválené 4. apríla 1835 kardinálom vikárom Karolom Odescalchim, a potom osobitným úradným listom pápeža Gregora XVI., podpísaným 11. júla toho istého roku. Členovia Združenia prijímajú ideály svätého za svoje vlastné a rozhodujú sa oživovať vieru a lásku medzi katolíkmi, budiť v nich hlboké presvedčenie o ich osobnom povolaní k apoštolátu a pobáda ich k realizácii tohto povolania. Pričiňujú sa tiež o posilnenie jednoty medzi katolíkmi a povzbudzujú ich k zjednoteniu svojich apoštolských podujatí v Cirkvi, aby tak bolo jej posolstvo čoraz účinnejšie.

Podporujú jednotu a solidaritu medzi všetkými kresťanmi. Oddávajú sa odovzdávaniu spasiteľnej zvesti tým, ktorí ju ešte nepoznajú a snažia sa o to, aby sa medzi všetkými kresťanmi udržiaval živý záujem o misie.

Okrem toho zahŕňa ich apoštolát aj charitatívno–spoločenskú prácu, uskutočňovanú prinášaním pomoci druhým a pomáhaním všetkým, aby mohli žiť v súlade s požiadavkami ľudskej dôstojnosti, v spravodlivosti a pokoji. Usilujú sa nielen o prostriedky, ktoré sú k tomu nutné, ale tiež vyprosujú pre jeho realizáciu Božie požehnanie skrze modlitbu, obetu a dobré skutky.

 

Sekretariát pre Apoštolstvo a Združenie katolíckeho apoštolátu

P. Vladimir Peklanský

ul. Dr. V. Clementisa 5

071 01 Michalovce

056/6423042

vlapeksac@o2.pl